ศูนย์ภาษาอาเซียน เข้าร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในโครงการ ” การประกวดสุนทรพจน์และทักษะภาษาไทย ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจีนที่ศึกษาภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความรู้ด้านทักษะภาษาไทยและทักษะการพูดสุนทรพจน์เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ คณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2560

   

ชมภาพกิจกรรม https://goo.gl/7UrrPY