ศูนย์การเรียนการสอนและบริการวิชาการทางภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยเน้นการเรียนภาษาอาเซียนจากเจ้าของภาษา