ศูนย์ภาษาอาเซียนได้จัดอบรมหลักสูตรภาษาบาฮาซา( อินโดนีเซีย) เบื้องต้น ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลภายนอก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเรียน ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน -1 พฤษภาคม 2560  ณ  ศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น