ศูนย์ภาษาอาเซียน ให้บริการวิชาการในโครงการ ” Language, Cultural , Rules & Laws understanding : Do& Don’t in ASEAN ให้กับนักศึกษาสหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษา วัฒนธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในกลุ่มประเทศต่างๆ ของอาเซียน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติสหกิจอาเซียนอย่างถูกต้องตามหลักข้อควรปฏิบัติ ภายในแต่ละกลุ่มประเทศอาเซียน                             – 27 กรกฎาคม 2560-

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://goo.gl/cjzicq