ศูนย์ภาษาอาเซียนจัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุดและสถานบริการสุขภาพให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล   รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักสถานที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งหอสมุด  เพื่อใช้ในการสืบค้นหนังสือและสารสนเทศสำหรับการเรียนและการค้นคว้าหาความรู้  และสถานพยาบาลสุขภาพ ในกรณีนักศึกษาเกิดการเจ็บป่วยจะได้รู้จักแหล่งรักษาพยาบาลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้นได้   – 25 สิงหาคม 2560-

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://goo.gl/SVqtv6