ศูนย์ภาษาอาเซียน จัดพิธีปฐมนิเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 70 คนที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตร”ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ส.ค.60- พ.ค.61) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะ คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียนและทีมงาน เข้าร่วมพิธี โดย ผศ.ดร.สุธิดา  โง่นคำ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีและกล่าวโอวาทให้แก่นักศึกษาจีน นอกจากนี้ ศูนย์ภาษาอาเซียนยังได้แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแนะนำหลักสูตรและตารางกิจกรรมตลอดระยะเวลา 10 เดือน                       – 29 สิงหาคม 2560-

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://goo.gl/tkt4dn