ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ “พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในพฤติกรรมบริการ มุ่งสู่อาเซียน  โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาน 2560″ ในหัวข้อ ” ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน :  การบริการสู่อาเซียน”  ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริการที่ดี เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ณ  วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/8ML9o2