ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียนเดินทางไปดำเนินการโครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่วิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล และร่วมดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์และทักษะภาษาไทย ณ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยหงเหอ โดยการเดินทางไปครั้งนี้ศูนย์ฯ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และได้ชี้แจงผลการดำเนินการในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย ระยะสั้น ปีการศึกษา 2560 ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งปรึกษาถึงปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น แนวทางวิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการในขั้นต่อไปของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้รับทราบและได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไปในปีการศึกษาหน้า ช่วงบ่ายเป็นการพบปะนักศึกษารุ่นที่จะไปศึกษาที่ศูนย์ภาษาอาเซียนในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์และทักษะภาษาไทย ณ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยหงเหอ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่ศึกษาภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความรู้ทักษะภาษาไทยและทักษะการพูดสุนทรพจน์ ที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ นักศึกษาจากวิทยาลัยเตียนฉือที่เคยได้มาศึกษาที่ศูนย์ภาษาอาเซียน รุ่นที่ 1/2559 ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ในครั้งนี้ด้วย – 16-24 เมษายน 2561-

    

 

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่นี่

https://goo.gl/GvjDwY