เปิดแล้ว หลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่พนักงานบริษัทต่างชาติ พ.ศ. 2561  ระยะเวลา 1 ปี 

(600 ชั่วโมง)

ณ   ศูนย์ภาษาอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่าย  ชั่วโมงละ 600 บาท /คน

หัวข้อ

  1. ภาษาไทยขั้นต้น                           จำนวน  150 ชม.
  2. ภาษาไทยขั้นกลาง                       จำนวน  150 ชม.
  3. ภาษาไทยขั้นสูง                           จำนวน  150 ชม.
  4. ภาษาไทยเฉพาะวัตถุประสงค์        จำนวน 150 ชม.

                        รวมทั้งสิ้น   600 ชั่วโมง 

ผู้สอน   คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ จากสาขาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิ่งที่บริการให้

  1. บริการพาไปต่อวีซ่า
  2. ดำเนินการจองห้องพัก
  3. แนะนำการเดินทางในขอนแก่น /การใช้ชีวิต
  4. แนะนำการทำประกันสุขภาพ
  5. อื่นๆ

โปรดติดต่อ  ศูนย์ภาษาอาเซียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ /โทรสาร 043-202811 email : alckku2@gmail.com , alckku4@gmail.com

www.alckku.com / FB : Facebook.com /ASEANKKU