ศูนย์ภาษาอาเซียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจีนจากวิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาจีนในโอกาสสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ระยะสั้น 1 ปีการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ (ผู้แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน จำนวน 40 คน และผู้มีเกียรติจากอาจารย์ในหลักสูตรและผู้แทนจากสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาจีนเข้าฝึกปฏิบัติงานช่วงระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 – 2 ก.พ.61 (ระยะเวลา 8 สัปดาห์) และผู้แทนนักศึกษาจีนได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณาจารย์ในหลักสูตร ผู้บริหาร ผู้แทนจากสถานประกอบการ และศูนย์ภาษาอาเซียน หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ ศูนย์ภาษาอาเซียนขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้นักศึกษาเดินทางกลับประเทศจีนด้วยความปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
-18 พฤษภาคม 2561

      

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://goo.gl/VZtR8B