ศูนย์ภาษาอาเซียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาจีนเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ระยะสั้น 1 ปีการศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ (ผู้แทนคณบดี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาในโอกาสสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ร่วมพิธี นอกจากนี้พิธีในวันนี้ยังเป็นการแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 31 หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาจีนเข้าฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ้่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมพิธีในวันนี้เป็นอย่างดี ศูนย์ภาษาอาเซียนขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” และผู้แทนจากสถานประกอบการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพิธีในครั้งและขอขอบพระคุณสำหรับความเมตตาของท่านที่มีต่อนักศึกษาจีนและศูนย์ภาษาอาเซียน ด้วยดีตลอดมา ศูนย์ภาษาอาเซียนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 70 คน ที่จบการศึกษาในหลักสูตร ขออวยพรให้น้องๆ ทุกคนเดินทางกลับประเทศจีนด้วยความปลอดภัย และกลับไปศึกษาต่อในปีที่ 4 ที่ประเทศจีนอย่างสำเร็จสมดังความตั้งใจและความมุ่งมั่นของน้องๆ ทุกคน ….
……..ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีค่ะ ศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – 31 พ.ค.61-

      

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/AnXvzd