ศูนย์ภาษาอาเซียนจัดโครงการอบรมล่ามและการแปล (Interpreter Training Program) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีพื้นฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษและต้องการเพิ่มพูนความรู้เชิงทฤษฎีและฝึกฝนทักษะการเป็นล่ามที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเครือข่าย ต่อยอดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สนใจประกอบอาชีพล่ามและกลุ่มบุคคลที่มีอาชีพเป็นล่ามภายใน จ.ขอนแก่น
และมีโอกาสรับงานทันทีเมื่อจบการอบรมในโครงการ อีกทั้งมีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลล่ามของศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์ คือ อ.ดร.ภารดี ตั้งแต่ง และอ.จอห์น มาร์ค เบลลาโด ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ   – 26-27 พฤษภาคม 2561 –

         

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://goo.gl/v5F1PV