ศูนย์ภาษาอาเซียน ได้เดินทางไปร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน กุ้ยโจวและหูหนาน ประจำปี 2561 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561 จัดขึั้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กุ้ยโจว งานร่วมมือด้านการศีกษาไทย-ยูนนานและกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระบบรางไทย-หูหนาน โดยศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่่างๆ ของศูนย์ฯ รวมถึงการเปิดรับนักศึกษาจีนที่มีความสนใจเรียนภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตร 4 ปี หรือการมาศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนหรือโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ในการบริหารจัดการของศูนย์ภาษาอาเซียน อีกทั้ง เป็นโอกาสในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  -10-15 มิ.ย.61-

       
ชมภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/ShB7Zs