ศูนย์ภาษาอาเซียน ให้การต้อนรับ Mr. Hiroshi Toriyama (Vice President & CAO), Mr. Naohisa Osakada
(General Manager HR& General Affairs Department),
คุณจิตรลดา ประภาประเสริฐ (Manager of Human Resources Department) และ Mr. Yasumasa Hosoe (General Manager, Planning and strategy Department B-Quick Co.Ltd.) จำนวน 4 คน จากบริษัท Marubeni Thailand Co.Ltd. ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ภาษาอาเซียน และติดตามความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของพนักงานบริษัท คือ
Mr. Kuwahara Ryo ที่ได้มาเรียนในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 630 ชม. โดยอยู่ในการดูแลของศูนย์ภาษาอาเซียน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561- มีนาคม 2562