ศูนย์ภาษาอาเซียน จัดพิธีปฐมนิเทศแก่นักศึกษาวิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 54 คนที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตร”ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ส.ค.61- พ.ค.62) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะ คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียนและทีมงาน เข้าร่วมพิธี โดย ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ (ผู้แทนคณบดี) เป็นประธานในพิธีและกล่าวโอวาทให้แก่นักศึกษาจีน นอกจากนี้ ศูนย์ภาษาอาเซียนยังได้แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแนะนำหลักสูตรและตารางกิจกรรมตลอดระยะเวลา 10 เดือน สิทธิประโยชน์จากการทำประกันสุขภาพ และขั้นตอนการวีซ่าของนักศึกษาจีน ช่วงบ่ายศูนย์ฯ ได้พานักศึกษาจีนไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด เพื่อเรียนรู้การเข้าใช้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด และได้ไปเยี่ยมชมสถานบริการสุขภาพ หอ 8 หลัง เพื่อรับทราบการขอเข้ารับบริการหากมีปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา – 6 สิงหาคม 2561-