ศูนย์ภาษาอาเซียนให้การต้อนรับ Ms.Bao Dejiao และ Ms.Guo Tingting คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 3/2561 จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน เป็นปีที่ 3 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งนักศึกษาจีนกลุ่มนี้จะอยู่ในความดูแลของศูนย์ภาษาอาเซียน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ส.ค.61- พ.ค.62) * ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนทุกคนด้วยความยินดียิ่งค่ะ * 2 สิงหาคม 2561