ศูนย์ภาษาอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธ “งานมหกรรมวิชาการ HUSO Big day ในงานสถาปนา ครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญคณาจารย์ ความเข้มแข็งของหลักสูตรและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการด้านการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ การจัดกิจกรรมการประกวดทางด้านวิชาการต่าง ๆ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ส่งการแสดงทางวัฒนธรรม โดยนักศึกษาจีนจากวิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน รุ่นที่ 3/2561 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ เข้าร่วมประกวด และการแสดงชุดนี้ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ “การประกวดแสดงทางวัฒนธรรม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร ศูนย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ – 17 ส.ค.61-