ศูนย์ภาษาอาเซียนให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล จากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 6/2561 จำนวน 32 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปีที่ 6 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งนักศึกษาจีน
กลุ่มนี้จะอยู่ในความดูแลของศูนย์ภาษาอาเซียน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ส.ค.61- พ.ค.62) * ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนทุกคนด้วยความยินดียิ่งค่ะ    * 23 -24 สิงหาคม 2561 *