ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (จำนวน 20 ราย) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

2. วัน เวลา สถานที่: วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ภาษาอาเซียน ชั้น 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. วันประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก   ที่ศูนย์ภาษาอาเซียน

http://facebook.com/ASEANKKU และ
website : http://alckku.com