ศูนย์ภาษาอาเซียน  (ASEAN Languages Center : ALC)

 

พันธกิจ : เป็นศูนย์การเรียนการสอนและบริการวิชาการทางภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยเน้นการเรียนภาษาอาเซียนจากเจ้าของภาษา

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการทางภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษาบาฮาซา ภาษา ญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ โดยการจัดบริการฝึกอบรม บริการแปล บริการทดสอบหรือวัดระดับทางภาษาและบริการอื่นๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และองค์กรภายนอกและประชาชนทั่วไป

2) เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคลากร และ/หรือโครงการความร่วมมือของคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่มีกับ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างประเทศ

3)  เพื่อจัดบริการวิชาการที่สามารถส่งเสริมนโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรเพื่อการพึ่งตนเองและการมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

4)  เพื่อจัดบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพชาวต่างประเทศในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย อันจะนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทย และการ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

 

โครงสร้างและการบริหาร

การบริหารงานศูนย์มีการมอบหมายภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้
1. การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย การบริหารงานธุรการ   งานสารบรรณ  การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ     งานบุคคล  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการบริการลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การจัดอบรม การบริการแปล  การบริการทดสอบทางภาษาและการบริการอื่นๆ

 คณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาอาเซียน  ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข                        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประธานกรรมการ)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อังคณา  ทองพูน                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์ รุ่งแจ้ง                            (กรรมการ)
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา  โง่นคำ                       รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ (กรรมการ)
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ด่านวิวัฒน์              (กรรมการ)
  6. นางสาวเนตรดาว  จำเริญดารารัศมี                          (กรรมการ)
  7. ดร. อรุณี ศรีรักษา                                            ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน (กรรมการและเลขานุการ)

กิจกรรมของศูนย์ภาษาอาเซียน

1 .การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาลาวภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษามลายู) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.การจัดฝึกอบรมภาษาอาเซียน  (ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่าและภาษามลายู) สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
3. การจัดฝึกอบรมภาษาอื่นๆ ได้แก่  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษตามควาามต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. การบริการแปลเอกสาร
5. การบริการจัดทดสอบทางภาษา