คนญี่ปุุ่นเรียนภาษาไทยแบบเข้ม  729 ชั่วโมง

https://goo.gl/9jbmCC