รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. สุธิดา โง่นคำ
กรรมการ

ผศ.ดร. อังคณา ทองพูน พัฒนศร
กรรมการ

ผศ. อนงค์ รุ่งแจ้ง
กรรมการ

ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
กรรมการ

 

นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี
กรรมการ

ดร.อรุณี ศรีรักษา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาอาเซียน ประกอบด้วย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข                        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประธานกรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อังคณา  ทองพูน                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์ รุ่งแจ้ง                            (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา  โง่นคำ                       รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ด่านวิวัฒน์              (กรรมการ)
 • นางสาวเนตรดาว  จำเริญดารารัศมี                          (กรรมการ)
 • ดร. อรุณี ศรีรักษา                                            ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน (กรรมการและเลขานุการ)

 


 

 

ดร. อรุณี ศรีรักษา
Dr. Arunee Sriruksa

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน

 

นางสาวอรดา ถาปาลบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษยากร ปัจอาษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายไพบูลย์ มะโนรมย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกิตติพิชญ์ คำแผ่นจิรโรจน์

นักวิชาการศึกษา

 

กิจกรรมของศูนย์ภาษาอาเซียน

 1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียน  : ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว  ภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. การจัดฝึกอบรมภาษาอาเซียน  : ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่าและภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
 3. การจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 5. การบริการแปลเอกสาร
 6. การบริการจัดทดสอบทางภาษา