รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สุขม วสุนธราโสภิต
รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ศรีปัญญา ใจใหญ่
กรรมการ

รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
กรรมการ

ผศ. ดร.อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม
กรรมการ

 

ผศ.ดร. สุธิดา  โง่นคำ
กรรมการ

 

นายพรทัต โพธินาม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาอาเซียน ประกอบด้วย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข                          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประธานกรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุขม วสุนธราโศภิต                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รองประธานกรรมการ)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี                           (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา  โง่นคำ                        รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีปัญญา ใจใหญ่                   (กรรมการ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม         (กรรมการ)
 • นายพรทัต โพธินาม  ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน   (กรรมการและเลขานุการ)

 


 

นายพรทัต โพธินาม
Mr. PORNTART POTHINAM

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน

 

นางสาวอรดา ถาปาลบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษยากร ปัจอาษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายไพบูลย์ มะโนรมย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกิตติพิชญ์ คำแผ่นจิรโรจน์

นักวิชาการศึกษา

 

กิจกรรมของศูนย์ภาษาอาเซียน

 1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียน  : ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว  ภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. การจัดฝึกอบรมภาษาอาเซียน  : ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่าและภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
 3. การจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 5. การบริการแปลเอกสาร
 6. การบริการจัดทดสอบทางภาษา