ศูนย์ภาษาอาเซียน (ASEAN Languages Center : ALC)

พันธกิจ : เป็นศูนย์การเรียนการสอนและบริการวิชาการทางภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยเน้นการเรียนภาษาอาเซียนจากเจ้าของภาษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการวิชาการทางภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า และภาษาบาฮาซา) ภาษา ญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ โดยการจัดบริการฝึกอบรม บริการแปล บริการทดสอบหรือวัดระดับทางภาษาและบริการอื่นๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และองค์กรภายนอกและประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคลากร และ/หรือโครงการความร่วมมือของคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่มีกับ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างประเทศ
  3. เพื่อจัดบริการวิชาการที่สามารถส่งเสริมนโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรเพื่อการพึ่งตนเองและการมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในอนาคต
  4. เพื่อจัดบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพชาวต่างประเทศในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย อันจะนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทย และการ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

 

โครงสร้างและการบริหาร

การบริหารงานศูนย์มีการมอบหมายภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้

  • การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย การบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุ งานบุคคล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การบริหารงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการบริการลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การจัดอบรม การบริการแปล การบริการทดสอบทางภาษาและการบริการอื่นๆ